ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2023


 

           Հոկտեմբեր

 

    1.Միջոցառում: 

        ՈՒսուցչի օրվան նվիրված: 

     2.ՆԴՎ։ 

1.Տարրական դպրոցի 2-4-րդ դասարանների սովորողների գիտելիքների և հմտությունների ստուգում: 

2.Մնացորդային գիտելիքների ստուգում հայոց լեզվից  և  գրականությունից 9-րդ դասարաններում: 

3.Մնացորդային գիտելիքների ստուգում բնագիտական առարկաներից 10-րդ դասարաններում։ 

1.    Դասամատյանների ստուգում։  

       1)-----------դասարանի -------առարկայի թեմատիկ պլանի     համապատասխանությունը

          դասամատյանում գրանցված  դասերի թեմաներին։  

          2․----------դասարանի -----առարկայի տնային աշխատանքի համապատասխանությունը օրվա դասի թեմային։ 

3.--------դասարանի ------- առարկայի էջում գնահատման գրանցումների առկայությունը: 

4.---------դասարանի սովորողների բացակայությունների հաշվառման առկայությունը: 

5.----------դասարանի ------առարկայից  թեմատիկ գրավոր աշխատանքների, գործնական աշխատանքների, ուսումնական նախագծերի առկայությունը: 

 

             3 Ծնողական խորհրդի նիստ: 

            4 Աշակերտական խորհրդի նիստ:  

            5 Մեթոդմիավորման նիստ: 

 

Օրակարգում 

1.    Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին  մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 

2.    Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում: 

3.    Սկսնակ ուսուցիչներին (դասվարներին) ատեստավորման նախապատրաստելու հարցը: 

4.    Ուսումնական նախագծերի պլանների երաշխավորում: 

5.    Առարկայական խմբակների պլանների երաշխավորում: 

6.    Երկարօրյա ուսուցման ծրագրերի երաշխավորում: 

7. 2-3-րդ, 5-8-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններում նոր  չափորոշիչների, ծրագրերի կատարման ՆԴՎ կազմակերպման հարցը (կիրառվում է ՀՀ Տավուշի մարզի դպրոցներում), իսկ 2-րդ,5-րդ և 7-րդ դասարաններում նոր ՀՊՉ-ի կազմակերպման հարցը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ուսումնական հաստատություններում: 

8.Առարկայական  օլիմպիադաների դպրոցական փուլի կազմակերպման, օլիմպադաներում սովորողների մասնակցության հարցի քննարկում: 

 

              6 Մանկավարժական խորհրդի նիստ:  

Օրակարգում՝ 

1.    Մանկավարժական խորհրդի նիստի օրակարգի հաստատում 

2.    Նախորդ նիստի որոշումների կատարման ներկայացում: 

3.Առանց ներդրման պետության կողմից տրամադրվող դասագրքերի վարձավճարների հատկացման և դպրոցի սոցիալապես անապահով սովորողների ցուցակի հաստատում: 

4.  ՀՊՉ ներդրման խնդիրների քննարկում: 

5.  Առարկայական օլիմպիադաների նախապատրաստական աշխատանքների պլանի հաստատում:  

6.էլեկտրոնային դասամատյանների լրացման ստուգումների արդյունքների քննարկում: 

 

 

 

Comments