ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2023

 Դեկտեմբեր 

 1. Միջոցառում:   

Արտադասարանական միջոցառումներ: 

 1. ՆԴՎ: 

 • Հանրակրթության պետական չափորոշչով և առարկայական չափորոշիչներով և ծրագրերով սահմանված ուսումնառության վերջնարդյունքների  գնահատում: 

 • Գիտելիքների ստուգում 9-րդ և 12-րդ դասարաններում: 

 • Դասամատյանների ստուգում: 
  ա. -----------դասարանի -------առարկայի թեմատիկ պլանի համապատասխանությունը                       դասամատյանում գրանցված դասերի թեմաներին։ 
  բ. ----------դասարանի -----առարկայի տնային աշխատանքի համապատասխանությունը օրվա դասի թեմային։ 
  գ. --------դասարանի ------- առարկայի էջում գնահատման գրանցումների առկայությունը: 
  դ.---------դասարանի սովորողների բացակայությունների հաշվառման առկայությունը: 
  ե.----------դասարանի ------առարկայից թեմատիկ գրավոր աշխատանքների, գործնական աշխատանքների,ուսումնական նախագծերի առկայությունը:   

 1. Ամփոփիչ անդրադարձ կատարել առարկայական օլիմպիադաների դպրոցական և տարածքային փուլերին՝  սովորողների մասնակցության արդյունքներին: 

 

Մանկավարժական խորհրդի նիստ 

 

Օրակարգում՝ 

 

1 ՈՒսումնական հաստատության մանկավարժական խորհրդի նիստի օրակարգի հաստատում. անդրադարձ նախորդ նիստին (զեկուցող՝ տնօրեն) 

2. 2023-2024 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ընթացքում կատարված ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների և սովորողների առաջադիմության արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 

3 ՈՒսումնադաստիարակչական աշխատանքների 1-ին կիսամյակի տարեկան պլանի կատարման հարցը (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 

4. ՈԻսումնական հաստատության 12-րդ դասարանի սովորողներին պետական ավարտական քննություններին մասնակցությունը թույլ տալու հարցի քննարկում (զեկուցող՝ տնօրեն) 

5. Տնօրենի տեղակալների, մեթոդական միավորումների, դասղեկների, ուսուցչի օգնականներիաշխատանքների արդյունավետությանքննարկում (զեկուցող՝ տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով, ՄԿԱ գծով տեղակալ ) 

6. 2023-2024 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակում դպրոցի ուսումնական պլանի քննարկում և դասաբաշխման հաստատում (զեկուցող՝ տնօրեն ) 

7. Ներդպրոցական առարկայական օլիմպիադաների արդյունքների ամփոփում և հաջորդ փուլի նախապատրաստում։ Տարածքային փուլ անցած աշակերտների անվանացանկի հաստատում (զեկուցող՝ տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 

8. 2022-2023 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակին սովորողների առաջադիմության արդյունքների ամփոփում, հաստատությունից սովորողի տեղափոխման ազատման և ընդգրկման (աշակերտների շարժի) հարցի ներկայացում (զեկուցող՝ տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 

9. 12-րդ դասարանի 2-րդ կիսամյակում նույն դասարանից տարբեր առարկայական խմբերի կազմում և հաստատում (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 

 

Մեթոդմիավորման նիստ 

 
Օրակարգում՝ 

 

 1. Նախորդ մեթոդմիավորման նիստի որոշումների կատարման մասին մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում: 

 1. Հաստատել մեթոդմիավորման նիստի օրակարգը: 

 1. 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ (Տավուշի մարզում 1-12-րդ) դասարաններում նոր չափորոշիչների կիրառման որակի գնահատում։ 

 1. Առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփում։ 

 1. Դեկտեմբեր ամսին սովորողների մոտ կարողությունների զարգացման գնահատման կազմակերպում  և իրականացում կամ արդյունքների գնահատում:   

6. ՈՒսումնական նախագծերի ծրագրերի, ընթացքի քննարկում և արդյունքների ամփոփում:   

7. Դեկտեմբեր ամսին առարկայի (որոշում է դպրոցը) դասավանդման արդյունավետության գնահատման  իրականացում կամ արդյունքների ամփոփում (եթե իրականացվել է դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում): 

8. Դեկտեմբեր ամսին ․․․․․․․․ մեթոդմիավորմանուսուցիչ........-ի (որոշում է դպրոցը) կողմիցմասնագիտականևմանկավարժական-մեթոդականսեմինարի անցկացում կամ արդյունքների ամփոփում: 

9.  ․․․․․․․ մեթոդմիավորման ուսուցիչ ․․․․․......-ի իրականացրած ուսումնական նախագծի ամփոփում: 

Comments