ՀՈՒՆՎԱՐ 2024

Հունվար 1. Միջոցառումներ՝ Բանակի օրվան նվիրված Սուրբ Սարգիսի օրվան նվիրված 2. ՆԴՎ:  1-4-րդ դասարաններ 2.1. Թեմատիկ պլանների կատարողականի ստուգում 2.2. Գիտելիքների հայտորոշիչ ստուգում 1-4-րդ դասարաններում՝ կիրառելով հայտորոշիչ գնահատման հետևյալ ձևերը՝ • թեստային աշխատանք • բանավոր հարցում • բաց հարցերով քննարկում 3.ԿԶՆԱԿ-ի կողմից կազմված ոչ միավորային գնահատման բնութագրերի նմուշ-օրինակների հիման վրա հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարանների սովորողների գնահատման բնութագրերի կազմում 4.Դասալսումներ «Դասի վերջնարդյունքների ապահովում» թեմայով 5-9-րդ դասարաններ 5.Թեմատիկ պլանների կատարողականի ստուգում 6.Դասալսումներ «Դասի վերջնարդյունքների ապահովում» թեմայով 10-12-րդ դասարաններ 10. Թեմատիկ պլանների կատարողականի ստուգում 11. Դասալսումներ «Դասի վերջնարդյունքների ապահովում» թեմայով 12. Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն • Դասամատյանների ստուգում։ Արդյունքների քննարկում մեթոդմիավորումների նիստում։ • Պլանավորված և իրականացված աշխատանքներին մեթոդմիավորումների արձանագրությունների համապատասխանության ստուգում։ • Խմբակների, ուսումնական նախագծերի և երկարօրյա դասերի ծրագրերի կատարողականի ստուգում և արդյունքների գնահատում։ Արդյունքների քննարկում մեթոդմիավորումների նիստում։ Մանկավարժական խորհրդի նիստ Օրակարգում՝

1. Օրակարգի հաստատում, մանկավարժական խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերին կայացած նիստի որոշումների կատարողականի հաստատում (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 2. 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պլանի քննարկում և հաստատում (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 3. 1-ին կիսամյակի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունքների ամփոփում (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 4. 12-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում էլեկտրոնային ենթահամակարգում բացված հայտերի արդյունքում սովորողի բաց թողած դասերի ժամաքանակը 120-200 ժամ լինելու դեպքում սովորողի մինչև հունվար ամսին անցկացվող պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման հարցը (ըստ՝ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած սովորողի` հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման կարգի, տես՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 3-ի N 388-ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2022 թ. փետրվարի 25-ի N 10-Ն որոշման հավելված, կետ 66) (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 5. Պետական ավարտական քննությունների հանձնաժողովների ձևավորումը (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 6. 12-րդ դասարանում, ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի, առարկայական խմբերի ձևավորում (զեկուցող՝ տնօրեն, տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ) 7. Անհրաժեշտության դեպքում տնային ուսուցման կազմակերպում (զեկուցող՝ տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալ, մ/մ նախագահ) Ուսումնական հաստատության մեթոդմիավորումների նիստեր Օրակարգում՝ 1. Հաղորդում մեթոդմիավորման նախորդ նիստի որոշումների կատարման ընթացքի մասին (մեթոդմիավորման նախագահի զեկուցում) 2. Մեթոդմիավորման նիստի օրակարգի հաստատում 3. Թեմատիկ պլաններում փոփոխությունների քննարկում 4. Հունվար ամսվա աշխատանքների արդյունքների քննարկում 5. Փորձարկող դասարաններում առարկայական ծրագրերի հունվար ամսվա կատարողականի քննարկում (ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարաններում) 6. Էլեկտրոնային մատյանը վարելու և այնտեղ առկա թերությունների քննարկում 7. Սովորողների գիտելիքների և կարողությունների ստուգման արդյունքների քննարկում 8. Գնահատման նոր կարգի համաձայն միավորային ընթացիկ և ամփոփիչ գնահատման գործընթացի քննարկում (ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարաններում) 9. Ձևավորող գնահատման ընթացիկ (ձևավորող) և ամփոփիչ (բնութագրող) քննարկում (ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարաններում) 10. Գնահատման գործող մեթոդաբանության վերաբերյալ սեմինարի կազմակերպման պլանավորում: 11. Դասերի պլանավորման վերաբերյալ սեմինարների կազմակերպում:

 

Comments