Մրցույթ` «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի կրթության ոլորտի հետազոտությունների բաժնի պետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար

Կրթության ոլորտի հետազոտությունների բաժնի պետի հիմնական  գործառույթները՝

        Ապահովում է հանրակրթության ոլորտի հետազոտությունների իրականացման, ներառյալ ուսուցման գնահատման տվյալների վերլուծության գործընթացը:

        Ապահովում է քանակական և որակական մեթոդաբանություններով հետազոտությունների իրականացումը ներառելով, բայց չսահմանափակվելով ապացույցների սինթեզով, խոր գրականության տեսությամբ։

        Ապահովում է հետազոտությունների հիմքով առաջարկությունների մշակման և դրամական ռեսուրսների մոբիլիզացման գործընթացը։

        Կազմակերպում է հանրակրթական հետազոտությունների կազմակերպման և որակի երաշխավորման ուղեցույցների  կազմման և տրամադրման գործընթացը։

        Ապահովում է հանրակրթական հետազոտությունների իրականացման և դրանց արդյունքների օգտագործման համար համապատասխան ֆինանսավորման հնարավորությունների ցանկերը բացահայտելու և կազմելու գործընթացը:

        Ստեղծու և պահպանում է գործընկերություն հետազոտողների, քաղաքականություն մշակողների, տեղական և միջազգային դոնորների հետ` ժամանակին բացահայտելու դրամահավաքի պատուհանները և առաջնահերթությունները:

        Նպաստում է հանրակրթական հետազոտությունների հետազոտությունների արդյունքների և հարակից քաղաքականության առաջարկությունների և լավագույն փորձի տարածմանը և փոխանակմանը երկրում:

        Իրականացնում է հետազոտական նյութերի սինթեզ՝ հասարակությանը դրանց տվյալների հեշտ հասանելիության և քաղաքականության մեջ ներդրման նպատակով:

        Մասնակցում է հետազոտական համաժողովներին, սեմինարներին և հանդիպումներին, այդ թվում՝ երկրի մակարդակով, ինչպես նաև զեկուցումներ կարդա ՀՀ-ում և ՀՀ-ից դուրս տարբեր համաժողովներում:

        Ներկայացնում է հետազոտությունների ամփոփագրերը քաղաքականության և որոշումներ կայացնողներին առաջարկելով դրանց արդյունքների օգտագործման եղանակներ:

        Մասնակցում և դյուրացնում է միջառարկայական հետազոտություններին` տարբեր միջֆունկցիոնալ թիմերում և խորհրդակցություններում ներգրավվելու միջոցով, ներառյալ տարեկան արդյունքների զեկույցների պատրաստում և գրասենյակային սեմինարներին մասնակցություն:

        Նպաստում է հետազոտական և քաղաքականության մշակման՝ գործընկերների հետ համատեղ առաջարկությունների կազմմանը, հետազոտությունների և տվյալային ապացույցների համար դրամահավաքի կազմակերպման աշխատանքներին:

        Գործում է որպես կոնկտակտային անձ՝ ԿԶՆԱԿ-ի կողմից հետազոտությունների ներկայացման առանցքային հանդիպումներում և շահերի պաշտպանության, ջատագովության գործունեության համար:

Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

1Բարձրագույն կրթություն:

2Կրթության ոլորտում ազգային կամ միջազգային մակարդակներում հետազոտությունների աշխատանքային փորձ (առնվազն հինգ հրապարակված հետազոտություն)։

3.Հանրակրթական քաղաքականությունների և համակարգերի հետազոտման փորձ:

4Հետազոտական գործիքների՝ Microsoft Excel, SPSS, R, Nvivo։

5Թիմում լավ աշխատելու և գործընկերություն ստեղծելու և ղեկավարելու ունակություն։

6Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության, այդ թվում ծավալուն հետազոտական զեկույցներ և ամփոփագրեր պատրաստելու գերազանց հմտություններ։

7Հայերեն՝ գրավոր և բանավոր գերազանց հմտություններ։

8․ Օտար լեզվի իմացություն։


Դիմումների ընդունման ժամկետն է` 14.03.2023 – 23.03.2023 թթ.:

 

Աշխատավարձի չափը՝ 250000 ՀՀ դրամ:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1) հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` (ձևաչափը ազատ) նշելով այն թափուր տեղի անվանումը, որին հավակնում է,

2) անձնագրի պատճենը,

3) ինքնակենսագրություն,

4) Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում),

5) այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը,

        6) Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են զինգրքույկ,

 Մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը ներկայացվում են միայն էլեկտրոնային փոստի միջոցով (էլ. փոստ hr@kznak.am): Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր:

            Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 23.03.2023 թ.:

       Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` փաստաթղթային և հարցազրույց, ս/թ. մարտի 29-ին` ժամը 1000-ին հեռավար եղանակով /մրցույթի փատաթղթային փուլը անցած հավակնորդների էլեկտրոնային հասցեներին հարցազրույցի համար կուղարկվի համապատասխան հղումը/։

  


Comments